Какво представляват когнитивните функции?

Когнитивните функции са способностите, които ни позволяват да взаимодействаме със света по адекватен и ефективен начин. Те отговарят на различни умения, необходими за ежедневния ни живот.
Какво представляват когнитивните функции?

Написано от Edith Sánchez

Последна актуализация: 09 август, 2022

Когнитивните функции са интелектуалните способности на човек. Благодарение на тях могат да се извършват основни мисловни дейности като например:

 • Избор
 • Възприемане
 • Съхранение на информация
 • Трансформация
 • Разработване
 • Извличане на информация

На практика когнитивните функции ни позволяват да извършваме всякакъв вид дейност. Те включват например ориентиране в пространството, говорене, четене, писане и слушане на музика. Без тях е невъзможно да взаимодействаме с реалността.

Има няколко вида, но всички те са взаимосвързани. Следователно, ако една от тези функции бъде променена, е много вероятно други също да бъдат засегнати.

Какво представляват когнитивните функции?

Когнитивните функции са умствените процеси, които ни позволяват да изпълняваме всяка задача или дейност. Накратко, бихме могли да кажем, че това са функциите, които ни позволяват да улавяме, филтрираме и обработваме информация.

Както вече отбелязахме, има няколко различни вида функции. Нека ги разгледаме по-отблизо.

Ориентация

Ориентацията е способност, която дава възможност да осъзнаем себе си и контекста, в който се намираме в определен момент. От съществено значение е да се локализираме във времето, пространството и нашата индивидуална реалност.

Има три начина, по които тази способност се проявява:

 1. Лично: Това е способността да се асимилира и интегрира информация за собствената самоличност и лична история.
 2. Време: Това е способността да се поставят събития или ситуации във времето хронологично.
 3. Пространствена ориентация: Това е способността да идентифицираме къде се намираме, къде отиваме или откъде идваме.

Възприемане – една от когнитивните функции

Възприемането е способността да се разпознава информацията, която е била получена преди това. Има прости и сложни форми на възприемане.

Първите са тези, в които участва само едно сетиво. Последните включват няколко сетива едновременно.

От тази гледна точка откриваме следното:

 • Визуално възприемане: Способността за разпознаване на стимули чрез зрението
 • Слухово възприемане. Разпознаване на стимули чрез слуха
 • Обонятелно възприемане: Способността за разпознаване на стимули чрез мирис
 • Вкусово възприемане: Разпознаването на стимули чрез вкуса
 • Тактилно възприемане: Способността за разпознаване на стимули чрез докосване
 • Възприемане на схемата на тялото: Разпознаване на тялото и неговите части като цяло, както и какво може да се направи с всеки елемент от него (това също включва ориентиране на тялото в определено пространство)
Ролята на когнитивните функции

Погледът ни поставя в контакт с реалността, но не действа самостоятелно. В действителност той се комбинира с всички останали сетива.

Вниманието – една от когнитивните функции

Вниманието е способността да генерирате състояние на активиране, да го насочвате и поддържате по адекватен начин, така че информацията да може да се обработва по правилен начин. Отнася се до процесите на наблюдение и бдителност, които ни позволяват да осъзнаем какво се случва в околната среда.

Има 3 различни вида внимание:

 1. Продължително внимание: Представлява постоянен фокус на вниманието за продължителен период от време. Това състояние е известно още като бдителност.
 2. Селективно внимание. Включва фокусиране на вниманието върху нещо, без да се позволява на други стимули да се намесват, за да прекъснат този процес.
 3. Редуващо се внимание. Това означава преместване на фокуса на вниманието от една задача към друга.

По същия начин има друг процес, който е част от когнитивните функции на вниманието. Това е скоростта на обработка. Това е скоростта, с която се обработва една задача или времето, необходимо на някого, за да даде отговор, след като е получил стимул.

Изпълнителни функции

Изпълнителните функции отговарят на сложни психични процеси. Те позволяват планиране, организиране, насочване, преглед, регулиране и оценка на поведението на човек, за да се адаптира или да постигне цел.

Сред изпълнителните функции са следните:

 • Разсъждението е способността да се свързват идеи или концепции, така че да може да се направи заключение или да се изгради преценка.
 • Гъвкавостта е способността да се модифицира поведенческата стратегия, така че да е възможно да се адаптира към новите изисквания на конкретна реалност.
 • Инхибирането е способността да се игнорират стимули или информация от малко значение.
 • Времевата оценка е способността да се оцени изтичането на времето или продължителността на дадено събитие.
 • Планирането е способността да се разработят ефективни последователности, насочени към постигане на определена цел.
 • Работната памет е сложната система, която позволява поддържане, манипулиране и трансформиране на информацията, намираща се в ума.
 • Вземането на решения е способността да се контрастират и претеглят различни варианти, както и техните възможни резултати и последици.
 • Двойната производителност е способността да се изпълняват две задачи едновременно, без да се губи внимание към нито една от тях.
 • Мултитасксинг или разклоняването е способността да се преплита изпълнението на няколко дейности едновременно, без да се губи нишката на нито една от тях.

Праксии

Праксиите са когнитивни функции, които позволяват на организираните движения да постигнат цел или да изпълнят план за действие. Те включват също познания за предметите или инструментите, с които трябва да се извърши движението или действието.

Има четири вида праксии:

 1. Идеомоторна: Това е способността за извършване на прост жест или движение умишлено.
 2. Идейна: Това е способността да се манипулират обекти чрез последователност от действия. Предполага познаване на обекта, неговата функция, резултата от действието и стъпките, които трябва да бъдат предприети.
 3. Лицева: Това е способността да се извършват произволни движения с частите на лицето.
 4. Визоконструктивна: Включва направата на рисунка или фигура, планирането им и извършването на необходимите движения за получаването им.

Език – една от когнитивните функции

Езикът е една от най-сложните и фундаментални когнитивни функции. Включва способността да се оперира със звукови или писмени знаци, които символизират обекти или идеи. Такива знаци трябва да отговарят на конвенциите на езиковата общност или хора, които говорят един и същи език.

Има няколко процеса, които се включват в езика:

 • Именуването е способността да се назовават хора, предмети или факти.
 • Речникът е нашето познание за думите и тяхното значение.
 • Изразяването е способността ни да формулираме идеи, които имат смисъл, като използваме правилни граматически схеми.
 • Разбирането е способността ни да разбираме езика.
 • Дискриминацията ни позволява да разграничаваме и тълкуваме различното съдържание на езика.
 • Повторението е способността ни да произвеждаме звуци, равни на тези, които сме чували.
 • Писането включва преобразуване на идеи в изображения, символи и знаци.
 • Четенето се отнася до способността да се интерпретират картини, символи и знаци и след това да се преобразуват в реч.
 • Свободното владеене е способността да се произвежда езиково съдържание бързо и ефективно.
Езикът - когнитивна функция
Езикът отговаря на социалните конвенции, които установяват как изглеждат думите и фразите във всяка култура.

Памет

Паметта е друга от най-важните когнитивни функции. Дефинира се като способност за кодиране, съхраняване и извличане на информацията, получена от обучението или преживяванията.

Има три основни типа памет:

 1. Епизодична памет: Свързана е с преживени събития или ситуации, с разпознаваемо време и пространство.
 2. Семантична памет: Отнася се до знанието като цяло.
 3. Процедурна памет: Отнася се до последователността от вече научени действия.

Социално познание

Друго когнитивно умение е социалното познание. То съответства на интелектуалните и емоционални процеси, които позволяват анализиране, интерпретиране, запомняне и използване на информацията, която идва от социалния свят.

Това е начинът, по който взаимоотношенията със себе си и другите се обработват психически. Позволява ни да идентифицираме и разбираме собствените си емоции и тези на другите. Това е основата както на социалното поведение, така и на емпатията.

Визуално-пространствени умения

Визуално-пространствените умения се отнасят до способността за мислено представяне, анализиране и манипулиране на обекти. Позволява ни например да изчислим разстоянието между два обекта. Също така ни позволява да си представим местата, от които ни се говори, или да предположим как ще изглежда дадено пространство, след като направим определени промени.

Погрижете се за когнитивните си функции със здравословни навици

Когнитивните функции са в основата на нашата дейност в света. Тези способности могат да се влошат поради различни фактори като стареене, заболяване, злоупотреба с вещества или неактивност.

За разлика от тях, когнитивните функции се поддържат много добре, когато се приеме здравословен начин на живот. Физическата активност, балансираната диета, намаляването на стреса и стимулиращият социален живот са начини да се погрижим за тези ценни способности.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


 • Funes, M. J., & Lupiáñez, J. (2003). La teoría atencional de Posner: una tarea para medir las funciones atencionales de Orientación, Alerta y Control Cognitivo y la interacción entre ellas. Psicothema, 260-266.
 • Gonzato, M., & Godino, J. D. (2010). Aspectos históricos, sociales y educativos de la orientación espacial. UNION. Revista iberoamericana de educación matemática, 23, 45-58.
 • Valdizán, J. R. (2008). Funciones cognitivas y redes neuronales del cerebro social. Revista de neurología, 46(Supl 1), 64-68.

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.