Кои бяха софистите и какъв принос ни оставиха?

Софистите са били мислители в древна Гърция, които са били посветени на преподаването на изкуството на реториката и убеждаването. Научете всичко за тях тук.
Кои бяха софистите и какъв принос ни оставиха?
Maria Alejandra Morgado Cusati

Написано и проверено от философ Maria Alejandra Morgado Cusati.

Последна актуализация: 13 февруари, 2023

В древна Гърция, по-специално в демократична Атина от пети и четвърти век пр.н.е., е имало група мислители, посветени на преподаването на изкуството на реториката и убеждаването. Тези учени, софистите, следват практическа цел: да инструктират гражданите как да водят обществени дела в замяна на пари.

Софистите не образуват единна школа. Общото между тях обаче е техният морален релативизъм, отричане на обективната истина и скептицизъм относно абсолютната стойност на знанието. Нека да ги разгледаме по-отблизо.

Кои са били софистите?

Думата “софист” идва от гръцката дума sophos, което означава “мъдър човек”. Следователно в древна Гърция е била използвана за назоваване на всеки, който преподава мъдрост.

От 5 век пр.н.е. обаче думата започва да придобива пейоративен и унизителен оттенък. Различни философи от онова време (предсократиците) ги обвиняват, че не търсят обективната истина.

Истината е, че софистите са били пътешественици, които са познавали различни култури, които са били много различни от гръцката. Следователно те стигат до въпроса дали законите и обичаите са резултат от обществена конвенция или, напротив, са естествени.

Така те защитават релативистично тълкуване на реалността, в която обективната истина не съществува, а се конструира въз основа на мнението на мнозинството. Ето защо, вместо да търсят „истинско знание“ (както правят философите от онова време), те се съсредоточават върху преподаването на ораторско изкуство. По този начин техните ученици могат да успеят в обществото и политиката.

Софистите биват наричани от „майстори на мъдростта“ или „познаващи живота“ до „майстори шарлатани“, „измамници“ или „фалшиви мъдреци“. Философи като Платон и Аристотел дори ги обвиняват, че са измамници, защото използват реторика и диалектика, за да измамят хората.

Трябва да имаме предвид, че в този исторически период системата на управление в Атина е била парламентарна демокрация. Законите и държавните длъжности били приети в дебати между гражданите. Следователно овладяването на реториката и убеждаването е от съществено значение за оказване на влияние в обществените дела.

По този начин изключителните ораторски умения на софистите са били полезни за времето, което им е позволило да учат другите на това умение и по този начин да станат първите професионални мислители, на които е плащано за предаване на знанията им.

софистите в храм
Демократична Гърция, която даде контекст на софистите, им позволи да бъдат полезни със своите знания.

Основни представители сред софистите

Софистите не представляват течение с уникална мисъл. Въпреки това всички те споделят релативистична и скептична позиция по отношение на истината. Сред най-видните са следните.

Протагор от Абдера (485 – 411 пр.н.е.)

Най-известната фраза на този философ е следната:

Човекът е мярката на всички неща, на онези, които са, доколкото са, и на онези, които не са, доколкото не са.

~ Protagoras ~

Такъв израз се отнася до факта, че законът е социална конвенция и че може да бъде променян според интересите на всяка общност. Следователно единствените съдии, на които трябва да се вярва, са мнозинството мъже.

Протагор е запомнен като пътуващ мислител, експерт по реторика, който взема високи такси за знанията си относно правилното използване на думите (ортоепия).

Горгий от Леонтин (483 – 375 пр.н.е.)

Той е голям защитник на скептицизма. Най-известните му творби са „За природата или не-битието “ и „ Енкомиумът на Елена“.

Първият е трактат върху елейската философия, в който той твърди, че нищо не съществува, ако нещо съществува, не може да бъде известно и ако може да бъде известно, не може да бъде съобщено. От своя страна Енкомиумът на Елена е беседа, в която той анализира всички причини, поради които Елена е обвинявана за Троянската война. След това той отхвърля всички тях като неверни.

Антифон (480 – 411 пр.н.е.)

Той беше привърженик на хедонистичната теория, която гласи, че човешките действия са мотивирани от стремежа към удоволствие. Той също пише реторика и политически речи.

Той смята закона за изкуствена човешка конвенция, често противоречаща на самата природа. Законите са променливи, като човешката воля; ето защо справедливостта е подложена на колебания. По този начин той защитава, че нарушаването на човешкия закон тайно не води до наказание.

Приносът на софистите

Въпреки че терминът обикновено се приема като нещо пейоративно във философската общност, важно е да признаем приноса, който тези велики мислители са ни оставили. Най-актуалните са следните.

Релативизъм и скептицизъм

Софистите са първите, които предлагат релативистична и скептична перспектива на реалността. За тях няма универсални истини или закони, които да обясняват произхода на нещата или да диктуват кое е правилно и кое не.

Ако има, човекът няма способността да ги познава. Така ще има различни възгледи за реалността, като всички те са еднакво валидни.

Фокусът върху индивида и обществото

Философите преди софистите са се фокусирали върху изучаването на природата, създаването и произхода на космоса. От друга страна, тези нови мислители късат с тази традиция и се съсредоточават върху изучаването на човека и обществото, като вземат предвид различните фактори, свързани с тях, като политика или образование.

човешки права
Софистите доведоха до изучаването на философията, относителния политически анализ. Нещо, което продължава и до днес.

Значението на дискурса и езика

По същия начин софистите са първите мислители, които размишляват върху дискурса и неговото значение за убеждаването на другите. В този смисъл те са предшествениците на реториката като дисциплина.

От своя страна софистите имат голям принос във филологията и лингвистиката, като категоризирането на глаголите и съществителните, граматическия анализ на думите, тълкуването на значенията, правилната практика на синтаксиса, разграниченията между думите и видовете изречения.

Педагогиката

И накрая, софистите са първите мислители, които взимат пари за своите учения. Нещо повече, те се смятат за предшественици на образованието в изкуствена среда (характерно за западната цивилизация). Това замени традиционното гръцко образование, давано в социалната среда на възрастните.

Оправданието на софистите

Въпреки че философската традиция е отговорна за дискредитирането на софистите, някои съвременни философи са се опитали да оправдаят значението на тези велики мислители. Например автори като Фридрих Ницше и Джордж Гроте защитават тезата, че софистите са автентични философи, чиито доктрини трябва да бъдат анализирани като сериозни позиции на знанието.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Cadavid L. Los sofistas: maestros del areté en la paideia griega. Revista Perseitas. 2014;2(1):37-61.
  • Taylor C, Lee M. The Sophists [Internet]. California: Stanford Encyclopedia of Philosophy; 2020 [consultado el 12 oct de 2022]. Disponible en: https://plato.stanford.edu/entries/sophists/

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.