Схоластичната философия: Смисъл и историческо значение

Схоластичната философия е теологично-философско течение, което преобладава в средновековната мисъл. Нейната цел бе интеграцията на вярата и разума.
Схоластичната философия: Смисъл и историческо значение

Написано от Редакционен екип

Последна актуализация: 12 март, 2023

Схоластичната философия е средновековно философско и теологично течение. То се фокусира върху интегрирането на разума с религиозната вяра, но поставя по-голям превес върху последната. Началото му датира от девети век и е преобладаващата мисловна доктрина в западната култура до шестнадесети век.

Един от най-значимите приноси на схоластичната философия в историята на мисълта е нейният метод на преподаване, който е запазен и днес, но с някои модерни и съвременни варианти. Следват характеристиките на това интелектуално движение и неговото историческо значение.

Какво представлява схоластичната философия?

Думата схоластичен произлиза от латинското scholasticus, което означава „учен“ или „учебен“. А също и от гръцкото scholastikos, което означава “да посвещавам свободното си време на учене”.

Това е преобладаващото теологично-философско течение на средновековната мисъл и се основава на интеграцията на вяра и разум. В него обаче винаги е имало ясно подчинение на разума на вярата.

Началото на схоластичната философия се записва от IX век и представлява опит за хармонизиране между християнската теология и класическата философия (особено тази на  Аристотел и Платон ). Въпреки това, формирането му включва и други философски течения, като арабски и юдейски.

Сред основните му представители са Анселм от Кентърбъри (считан за баща на схоластиката), Петър Абелар, Александър от Хейлс, Алберт Велики, Йоан Дунс Скот, Уилям от Окам и Тома Аквински.

Църква.
Разумът винаги е бил подчинен на вярата в схоластичната философия.

Етапи

Като се има предвид периодичното разширяване на това движение и разнообразието от възникнали позиции, схоластичната философия обикновено се разделя на три етапа:

  1. От началото на девети век до края на дванадесети век: Характеризира се с противоречивата дискусия относно универсалите и води до противопоставяне между реалистични, номиналистични и концептуалистични обяснения и интерпретации.
  2. От дванадесети век до края на тринадесети век: Това представлява връхната точка на схоластиката и се характеризира с навлизането на текстовете на Аристотел във философската дискусия. Също така философията започва да се разграничава от теологията.
  3. 14 век: Започва периодът на упадък на схоластичната философия. В този случай мисълта за това течение произлиза – от една страна, от мистицизма, а от друга – от изучаването на естествените науки. Освен това се появяват нови течения, които нарушават хармонията между вяра и разум.

Характеристики на схоластичната философия

Основните характеристики на схоластичната философия могат да бъдат обобщени, както следва:

  • Основната цел на схоластиката бе да интегрира знания, съхранявани отделно чрез разума и християнските откровения.
  • Цялата мисъл трябва да бъде подчинена на принципа на авторитета и преподаването може да бъде ограничено до повторение на класически текстове, особено Библията (основният източник на знания). Въпреки това, схоластиката насърчава разсъжденията и спекулациите. Като изисква структурирана схема на дискурс, която може да бъде изложена на опровержение и подготовка на защити.
  • В този смисъл схоластичната философия насърчава метод на преподаване, основан на диалектически разсъждения, тоест на обмен на аргументи и контрааргументи в търсене на заключение или синтез. Целта бе да се отговоря на въпроси и да се разрешат противоречия.
  • Всяка тема за изучаване бе третирана с голямо внимание и отдаденост чрез четене на класически текстове и публична дискусия.
  • Течението се отдалечи от емпиричните подходи и научния метод. Ето защо се казва, че схоластиката се развива в рамките на твърди структури на мисълта.

За християнството схоластичната философия е инструмент за разбиране на вярата. Това философско течение беше засенчено от хуманизма от 15-ти и 16-ти век. И започна да се разглежда като твърд, формалистичен и остарял начин за правене на философия.

Тома Аквински.
Тома Аквински е един от най-известните представители на това течение.

Историческото значение на схоластиката

Въпреки критиките на схоластичната философия, добре е да се признае, че тази мисловна школа е ключов елемент в появата на съвременната академия.

Това, което днес познаваме като училище, дължим на това интелектуално движение. Особено за строгите методи на четене, изложение и контраст на текстове, които все още са в сила в учебните заведения.

От своя страна схоластиката позволява ясното разграничение между разума (философията) и вярата (теологията), което по-късно оказва влияние върху ренесансовата мисъл. Нещо повече, разделението между тези две понятия косвено насърчава разцеплението между държавата и църковната йерархия.

Накратко, същността на схоластичната философия е помирението между знанието, генерирано чрез разума, и предписанията, изложени от свещените писания и християнската църква.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.