Емпиризъм и рационализъм: разлики, предимства и недостатъци

В историята, различни философи са задавали въпроси за човешкото познание. От техните размишления се появяват течения като рационализмът и емпиризмът.
Емпиризъм и рационализъм: разлики, предимства и недостатъци

Написано от Редакционен екип

Последна актуализация: 21 март, 2023

Във философията има две антагонистични течения, които се опитват да обяснят произхода и природата на човешкото познание: емпиризмът и рационализмът. Първата перспектива защитава позицията, че опитът и доказателствата са основният източник на знания; докато вторият подчертава ролята на разума и интелекта.

И двете течения са доминирали в епистемологията (клон на философията, който изучава знанието) и много известни философи са заемали позиция с едното или другото. След това ще видим от какво се състоят, как се различават и силните и слабите страни, предлагани от всеки един.

Емпиризмът и рационализмът: от какво се състоят?

Преди да дефинирате всяка от тях, важно е да имате предвид, че и в двете позиции има различни теории и изразители, чиито идеи за придобиването на знания и разбирането на реалността не са напълно еднакви.

Например рационализмът на Декарт не е същият като този на Спиноза или Лайбниц; точно както емпиризмът на Хюм не е същият като този на Бъркли. Въпреки че има разлики в представите за придобиването на знания и разбирането на реалността, те не са съвсем еднакви. Въпреки тези различия в идеите в рамките на едно и също течение, теориите поддържат общи принципи, които позволяват на техните последователи да бъдат класифицирани като емпирици или рационалисти.

Емпиризъм

Емпиризмът е философското течение, което защитава, че опитът и доказателствата (особено сетивното възприятие) са основният източник при формирането на идеи и придобиването на знания.

Следователно, приема, че човешкият ум е роден като tabula rasa, който е изпълнен със знания, тъй като се свързва със своята среда и има опит от реалността. Най-влиятелните съвременни емпирици са Джон Лок, Джордж Бъркли, Дейвид Хюм и Франсис Бейкън.

Франсис Бейкън.
Франсис Бейкън е живял между 1561 и 1626 г. Той е представител на модерния емпиризъм.

Рационализъм

От своя страна рационализмът защитава, че разумът и човешкият интелект са основният начин за познание. Той потвърждава, че информацията, придобита чрез сетивата (опит), винаги е подвеждаща.

По същия начин се постулира, че човешките същества идват на света с вродени идеи и истини (предоставени от Бог или божественост), които се познават чрез разума, а не чрез опит.

Най-великият представител на рационализма е Рене Декарт, който създава рационален метод за достъп до истината. Той също така набляга много на математиката и геометрията, като ги смята за най-добрите от всички науки и философията, предвид тяхната точност.

Сред най-влиятелните съвременни рационалисти са още Кристиан Волф, Барух Спиноза и Готфрид Лайбниц.

Емпиризмът срещу рационализма

Нека сега видим какви са основните разлики между емпиризма и рационализма:

  • Емпиризмът основава истинското знание на опит и доказателства, докато рационализмът го основава на разума и разбирането.
  • Рационализмът се занимава с умствените процеси и организационните принципи. Емпиризмът, от друга страна, се свързва със сетивния опит и принципите на асоцииране.
  • Рационализмът твърди, че има вродени идеи, които ни разкриват истината (напр. математиката). Докато емпиризмът твърди, че човешкият ум идва на света като tabula rasa (чист лист)
  • За рационалистите способността на човешкото същество да познава истините е неограничена. Тъй като разумът вече притежава всички истини и субектът трябва само да ги открие. От друга страна, емпириците приемат, че способността за познание е ограничена, именно поради границите на човешкото разбиране.
  • В рационализма методът, който преобладава за достъп до истината, е дедуктивният, който върви от общото към частното. В емпиризма обаче преобладаващият метод е индуктивен, генериращ общи заключения от конкретни случаи.
  • Математиката се смята за парадигмата на рационалистичното познание. Експерименталната наука е парадигмата на емпиризма.
  • Рационализмът обикновено се свързва с теорията, докато емпиризмът се свързва с опита.

Емпиризмът – предимства и недостатъци

Като всяко философско течение, емпиризмът има своите силни и слаби страни. Една от силните му страни е, че при нормални обстоятелства експериментирането е най-надеждният метод за демонстриране дали дадено явление се повтаря. Така можем да определим дали възникването му се дължи на определени закони или е станало случайно.

Основната слабост на емпиризма обаче е, че човешкото възприятие не е универсално. Това означава, че това, което един човек възприема като истина, може да е невярно за друг.

Например, за някой един предмет може да е червен, но за друг, който страда от цветна слепота, същият обект може да е зелен. Означава ли това, че в рамките на различно възприемане, реалният статус на нещата може да се промени?

Освен това човешкото възприятие може да бъде повлияно от външни фактори. Например един и същ експеримент при различни условия дава различни резултати, без изследователят да го осъзнава.

Научен експеримент.
Експериментите са в основата на емпиризма, въпреки че тяхната надеждност може да бъде повлияна от множество фактори.

Предимства и недостатъци на рационализма

От своя страна, една от най-силните страни на рационализма е способността му да идентифицира предварително съществуващите общи принципи зад всяко явление. Те са независими от възприятието и индивидуалното познание. Например законът на гравитацията.

Въпреки това, голямата слабост на рационализма е склонността на разума да генерира човешки погрешни схващания. Ако това не беше така, учените нямаше да прибягват до експерименти, за да потвърдят своите хипотези.

Емпиризъм и рационализъм: могат ли да се допълват взаимно?

Емпиризмът и рационализмът са две позиции, които могат да се допълват взаимно. По такъв начин, че всяка да може да намали недостатъците на другата. Всъщност философи като Имануел Кант са приели и двете течения в своите теории, потвърждавайки, че както сетивният опит, така и разсъждението са необходими за разбирането на света.

В наши дни всички науки използват както експерименти, така и разбиране, за да докажат истини и да установят закони. Следователно и двете неща са ключови елементи за придобиване на истинско познание.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.