Thumb Author Victoria Blázquez

Victoria Blázquez

Физик


СтудентпофизикавуниверситетавСаламанка.Областитенанейнитеинтересисафундаменталнаитеоретичнафизика.Имапознанияпофизиология,хистология,фармакология,клетъчнабиология,електронниинструменти,микробиологияиорганичнахимия,всичкотоваблагодарениенафакта,чееучилабиотехнологиивUSALвпродължениенаняколкогодини.

За автора

Студент по физика в университета в Саламанка . В това учебно заведение учи две години специалност биотехнология. Благодарение на това успява да придобие познания по физиология, хистология, фармакология, клетъчна биология, електронна апаратура, микробиология и органична химия.

Виктория Бласкес има специални интереси в областта на фундаменталната и теоретична физика. Тя си сътрудничи с различни дигитални медии като редактор и куратор на съдържание, особено тези, свързани със здравни и научни въпроси. Владее английски и френски език на ниво В2 и немски език В1.


Последни статии